Hovenschool

215

Reglement TSO Hovenschool 2016

Toezicht:

In de wet staat dat de Tussenschoolse Opvang (TsO) in de middagpauze onder toezicht dient te gebeuren. Het bestuur is verantwoordelijk, en moet er voor zorgen dat er voldoende toezicht is. Hoe dit toezicht precies wordt geregeld, kan per school verschillen en wordt door de wet niet voorgeschreven. Elk bestuur kan dus afhankelijk van de situatie en mogelijkheden op een bepaalde school het toezicht regelen. Op onze school is een commissie TsO ingesteld. In deze commissie zit de directeur van de school, een lid (ouder) uit de medezeggenschapsraad en een leerkracht uit het team (tevens MR lid). De commissie stelt het beleid en de regels van de TsO vast. Verder is zij het aanspreekpunt voor de coördinator (tevens de penningmeester) van de TsO en houdt zij toezicht op de naleving van de huisregels en financiën van de TsO op onze school.
Op onze school is de uitvoering van het overblijven neergelegd bij meerdere personen. Verder zijn er voor het toezicht op uw kinderen tijdens de overblijf op school vrijwilligers actief. Zij ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding.

Aansprakelijkheid:

Direct samenhangend met het toezicht is de vr​aag hoe de wettelijke aansprakelijkheid tijdens de TsO is geregeld. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften heeft het bestuur als verantwoordelijke instantie gezorgd voor een W.A. verzekering voor al degenen die tijdens de TsO bij de kinderen betrokken zijn, en verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade die door kinderen wordt veroorzaakt. Hiermee is dus ieder die belast is met toezicht tijdens de middagpauze verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Procedure bij achterstand betalen:

Elke week wordt door de coördinator de administratie van de TsO bijgewerkt. Bij betalingsachterstand krijgen de ouders/verzorgers een memo. Indien er na dit schrijven (nog) geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt er door de coördinator telefonisch of persoonlijk contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Betalen de ouders/ verzorgers niet dan krijgen ze een brief waarin aangegeven wordt dat ze uiterlijk voor een bepaalde datum betaald moeten hebben. Tevens wordt er medegedeeld dat, indien men niet aan de verplichting voldoet, er een gesprek zal plaatsvinden met de directeur. (De hoogte van het openstaande bedrag doet er in principe niet toe.)
In het uiterste geval kan de directie besluiten een kind uit te sluiten van de TsO op school.

Informatie over de vrijwilligers:

Wij doen ons best om goede vrijwilligers te werven.

Er worden speciale cursussen gevolgd, om te zorgen dat de vrijwilligers een stukje theoretische kennis in huis hebben over het omgaan met kinderen.
Hebt u klachten over een vrijwilliger, dan kunt u terecht bij de TsO coördinator.
Indien wij niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, kunt u contact opnemen met de directeur. Al deze informatie kunt u ook terug vinden op de website van onze school.

Betalen:

 • Het overblijven op onze school kost €1,20 per dag.
 • U kunt uw kind het geld meegeven. Natuurlijk kunt u ook zelf een strippenkaart kopen.
 • Een strippenkaart van 10 strippen kost €12,00. Deze kaart kunt u uitsluitend kopen op maandag en vrijdagochtend van 8.15 uur - 8.45 uur in de speelzaal. Dus niet tijdens het overblijven.
 • De strippenkaart blijft op school.
 • Als er nog 2 strippen over zijn geven wij een briefje mee aan uw kind, zodat u tijdig een nieuwe kaart kunt kopen.
 • Bij het verlaten van de school kunt u het resterende strippensaldo uitbetaald krijgen.
 • Voor eventuele vragen en of opmerkingen over betalingen kunt u contact opnemen met de TsO coördinator.

Bijzonderheden:

Mocht uw kind medicijnen gebruiken, allergisch zijn of een bepaald dieet volgen dat kunt u dat ook aan de TsO coördinator doorgeven.

Regels Tussenschoolse Opvang:

* Wij vragen u vriendelijk om deze afspraken met uw kind(eren) door te nemen.

 1. Op school zijn er regels, deze gelden ook voor het overblijven.
 2. Trommel en beker zet je op de tafel, de tas leg je in het krat, broodtrommel en beker zijn voorzien van de voor- en achternaam.
 3. We eten netjes en rustig en we blijven tijdens het eten aan tafel zitten.
 4. Wat er van het lunchpakket overblijft wordt weer meegegeven naar huis. Regel is, dat minimaal 1 boterham wordt opgegeten. Drinken moet worden opgedronken.
 5. Niemand vindt het prettig als een ander aan zijn eten komt. Met andermans eten haal je dus geen geintjes uit.
 6. Na het eten ruimen we zelf onze spullen op.
 7. Na het eten mag je kiezen of je binnen of buiten wilt spelen.
 8. Wees voorzichtig met de spelmaterialen, dan hebben we er met z’n allen veel meer plezier van.
 9. Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen rustig en veilig is, wordt er gewoon gelopen in de gang/hal. Dus rennen en gillen doen we niet.
 10. Spelen is leuk, maar we ruimen natuurlijk wel eerst op voordat we iets anders gaan doen.
 11. Jij vindt het vast niet leuk om een grote mond te krijgen. De vrijwilligers vinden dat ook niet prettig. Daarom willen we van niemand een grote mond horen.
 12. Onderling ruzie maken of iemand buitensluiten doen we niet. Als er iets is ga je naar één van de vrijwilligers.
 13. ’s Ochtends bij de registratieronde moet uw kind zich voor het overblijven aanmelden. Wanneer een kind is aangemeld bij de TsO geven wij geen toestemming om bij een vriend(in) te gaan eten, omdat voor ons de controlemogelijkheid ontbreekt.
 14. Tijdens het overblijven mogen de kinderen niet van het schoolplein af.
×