Hovenschool

215

Ouderraad

Naast de wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad is er op school een ouderraad (O.R.) actief. De O.R. helpt de school in de meest brede zin bij het organiseren van activiteiten. Ouders kunnen zich aanmelden als O.R. lid. De O.R. beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Met de vrijwillige ouderbijdrage, ook wel het schoolfonds genoemd, kunnen zaken worden bekostigd die niet door de overheid worden vergoed. U kunt daarbij denken aan activiteiten rond Sinterklaas en kerst, afscheid van groep 8, enz. De O.R. stelt  jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de leerlingenraad. De jaarverslagen en de notulen zijn inzichtelijk op de website van de school. Elk jaar verlaten één of meer ouders de O.R. Een reden kan zijn dat zij geen kinderen meer op onze school hebben. Het betekent dat wij elk jaar nieuwe ouders nodig hebben om dat werk voor de kinderen en voor de school voort te kunnen zetten. Leerkracht Anouk Kolkman zit in de OR namens de school. De zittingsduur voor de O.R. is 2 jaar. Daarna kan de zittingsduur verlengd worden.

Samenstelling Ouderraad

 

Vacature
Voorzitter

 

Judith Zwienenberg
2e secretaris

 

Bram Brambring
2e penningmeester

 

Haitske Dantuma
OR-lid

 

Evelien de Mooij
OR-lid

 

×