Hovenschool

215

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen personeel en ouders van de Hovenschool met elkaar. Onze school wordt bestuurd door een bestuurscommissie die door de gemeente is ingesteld. Om personeel en ouders te betrekken bij de manier waarop de school bestuurd wordt, staat in de wet dat er een MR moet zijn die invloed kan uitoefenen door te overleggen met de directie van de school. De MR bespreekt alle aangelegenheden, die de school betreffen en bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR behartigt zo nodig de belangen van de school bij de bestuurscommissie.

Samenstelling van de MR

Onze MR bestaat uit zes personen: drie leerkrachten en drie ouders.
Verder is Jeannette Stanlein, directeur van de school, vaste adviseur van de MR.
Op dit moment zitten Jan Wolter Waanders, Remy Bekker en Angelique Schilstra namens het personeel in de MR. De ouders zijn vertegenwoordigd door Francoise Zweep, Gert Jan Verhart en Martijn Ebben.

 

Martijn Ebben

 

Gert Jan Verhart

 

 

Francoise Zweep

 

Instemmings- en adviesrecht

Invloed uitoefenen doet de MR door mee te praten en soms ook mee te beslissen.
Over onderwijskundige zaken als het schoolplan, over schooltijden, of welke werkzaamheden door ouders worden gedaan etc. overlegt de directie van de school eerst met de MR. Voor de vaststelling is namelijk de goedkeuring van de MR nodig. Dit heet instemmingsrecht.
Als het gaat om onderwerpen die vooral de ouders direct aangaan, bijvoorbeeld voorzieningen voor leerlingen, heeft alleen de oudergeleding instemmingsrecht.
Over onderwerpen die vooral het personeel aangaan, zoals arbeidsvoorwaarden, werktijden, deeltijdwerk etc. heeft juist de peroneelsgeleding instemmingsrecht. Als de MR geen instemmingsrecht heeft bij een beslissing, heeft de MR meestal adviesrecht. Dan gaat het voornamelijk om zaken als financiën, het aannemen en ontslaan van personeel (inclusief de schoolleiding), het toelaten van studenten in opleiding, of verbouwingen etc. Over die zaken mag de directie dus wel beslissen zonder toestemming van de MR, maar moet ze eerst advies aan de MR vragen.

Onderwerpen

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Die vergaderingen gaan bijvoorbeeld over plannen die de bestuurscommissie (bevoegd gezag) heeft met de school en het personeel. Voorbeelden zijn: personeelsbeleid/personeelsmobiliteit en ‘Weer Samen Naar School’ (het beleid dat ervoor moet zorgen dat minder kinderen naar het ‘speciaal onderwijs’ hoeven te gaan. Deze kinderen moeten op de gewone basisscholen anders worden begeleid).
De directie van onze school bespreekt echter meer zaken met de MR. Bijvoorbeeld de vraag hoe het beleid van de school zich de komende jaren gaat ontwikkelen (Schoolplan). Ten slotte bespreekt de MR ook wel zaken die ze zelf belangrijk vindt.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Zaken die niet alleen de Hovenschool maar alle openbare basisscholen in Deventer aangaan, worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zijn alle Deventer openbare basisscholen vertegenwoordigd.

Informatie

Als u meer wilt weten kunt u altijd bij aankloppen bij de MR-leden.

De leerkrachten zijn uiteraard altijd op school bereikbaar.
Mailen kan natuurlijk ook. Het e-mailadres van de MR is:  mr@hovenschool.nl

×