Hovenschool

215

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen personeel en ouders van de Hovenschool met elkaar. Onze school wordt bestuurd door een bestuurscommissie die door de gemeente is ingesteld. Om personeel en ouders te betrekken bij de manier waarop de school bestuurd wordt, staat in de wet dat er een MR moet zijn die invloed kan uitoefenen door te overleggen met de directie van de school. De MR bespreekt alle aangelegenheden, die de school betreffen en bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR behartigt zo nodig de belangen van de school bij de bestuurscommissie.

Samenstelling van de MR

Onze MR bestaat uit zes personen: drie leerkrachten en drie ouders.
Verder is Jeannette Stanlein, directeur van de school, vaste adviseur van de MR.
Op dit moment zitten Jan Wolter Waanders, Remy Bekker en Marleen Groenenberg namens het personeel in de MR. De ouders zijn vertegenwoordigd door Minke Kroon van Minnen, Marije van Huffelen en Gert-Jan Verhart.

 

Minke Kroon van Minnen

 

Even voorstellen: 

Mijn naam is Minke Kroon van Minnen en ik ben moeder van vier kinderen. Inmiddels wonen wij al ruim twee jaar (weer) met plezier in deze omgeving en zitten onze kinderen in Deventer op school. Onze oudste zoon zit inmiddels in de brugklas en de drie anderen zitten nog op de Hovenschool in de groepen 3, 6 en 8.  

Hoewel ik een juridische achtergrond heb, ik ben bijna tien jaar werkzaam geweest als advocaat op het gebied van het arbeidsrecht, ben ik inmiddels al vijf jaar werkzaam als docent in het hoger beroepsonderwijs. Van dat werk geniet ik nog iedere dag en met vier schoolgaande kinderen maakt het onderwijs zowel privé als zakelijk dus een belangrijk deel uit van het dagelijks leven van ons gezin.  

Dat is waarom ik graag mijn steentje bij draag aan het onderwijs op de Hovenschool. Via de medezeggenschapsraad hoop ik een zinvolle en positieve bijdrage te kunnen leveren aan het reilen en zeilen op onze school. Tot op het schoolplein! 

 

                                                                                                  Marije van Huffelen
Mijn naam is Marije van Huffelen en ik ben als lerarenopleider werkzaam op Windesheim in Zwolle. Daarnaast werk ik ook 1 dag in de week als onderwijskundige bij TechYourFuture, een expertisecentrum voor techniek in het onderwijs. Met mijn onderwijskundige inbreng hoop ik goed mee te kunnen denken in de MR. Het lijkt me interessant om ook vanuit die kant de school te leren kennen en de ouders te vertegenwoordigen. Mijn dochters Fenna en Eline zitten nu in groep 3 en groep 1 van de Hovenschool. 

 

 

Gert-Jan Verhart

Mijn naam is Gert-Jan Verhart, vader van Morris uit groep 5. Al jarenlang ben en voel ik mij betrokken bij onze school. Na bijna twee jaar actief te zijn geweest in de Ouderraad ben ik eind 2017 lid geworden van de MR. Als lid van de MR wil ik bijdragen aan het verbeteren van het onderwijsklimaat op onze school en de belangen van de ouders en de leerlingen behartigen richting de directie en het bestuur. 

Ook vanuit mijn werk binnen het Sociaal Domein bij gemeenten weet ik hoe belangrijk goed en motiverend onderwijs is voor kinderen om een goede start in onze samenleving te kunnen maken. Daarom ben ik blij dat ik ook de komende zittingsperiode lid ben van de MR om het beleid en de ontwikkeling van de school mede vorm te geven. Als jullie zaken willen aandragen waarvan jullie vinden dat ze besproken moeten worden neem contact op via mijn mailadres gjverhart@me.com of mail de MR op mr@hovenschool.nl Of spreek mij aan als ik op het schoolplein ben.

 

Instemmings- en adviesrecht

Invloed uitoefenen doet de MR door mee te praten en soms ook mee te beslissen.
Over onderwijskundige zaken als het schoolplan, over schooltijden, of welke werkzaamheden door ouders worden gedaan etc. overlegt de directie van de school eerst met de MR. Voor de vaststelling is namelijk de goedkeuring van de MR nodig. Dit heet instemmingsrecht.
Als het gaat om onderwerpen die vooral de ouders direct aangaan, bijvoorbeeld voorzieningen voor leerlingen, heeft alleen de oudergeleding instemmingsrecht.
Over onderwerpen die vooral het personeel aangaan, zoals arbeidsvoorwaarden, werktijden, deeltijdwerk etc. heeft juist de peroneelsgeleding instemmingsrecht. Als de MR geen instemmingsrecht heeft bij een beslissing, heeft de MR meestal adviesrecht. Dan gaat het voornamelijk om zaken als financiën, het aannemen en ontslaan van personeel (inclusief de schoolleiding), het toelaten van studenten in opleiding, of verbouwingen etc. Over die zaken mag de directie dus wel beslissen zonder toestemming van de MR, maar moet ze eerst advies aan de MR vragen.

Onderwerpen

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Die vergaderingen gaan bijvoorbeeld over plannen die de bestuurscommissie (bevoegd gezag) heeft met de school en het personeel. Voorbeelden zijn: personeelsbeleid/personeelsmobiliteit en ‘Weer Samen Naar School’ (het beleid dat ervoor moet zorgen dat minder kinderen naar het ‘speciaal onderwijs’ hoeven te gaan. Deze kinderen moeten op de gewone basisscholen anders worden begeleid).
De directie van onze school bespreekt echter meer zaken met de MR. Bijvoorbeeld de vraag hoe het beleid van de school zich de komende jaren gaat ontwikkelen (Schoolplan). Ten slotte bespreekt de MR ook wel zaken die ze zelf belangrijk vindt.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Zaken die niet alleen de Hovenschool maar alle openbare basisscholen in Deventer aangaan, worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zijn alle Deventer openbare basisscholen vertegenwoordigd.

Informatie

Als u meer wilt weten kunt u altijd bij aankloppen bij de MR-leden.

De leerkrachten zijn uiteraard altijd op school bereikbaar.
Mailen kan natuurlijk ook. Het e-mailadres van de MR is:  mr@hovenschool.nl

×